სახელი გვარი
პოზიცია:
საკონტაქტო:

გაერთიანების წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე პირი, იურიდიული პირი და აგრეთვე, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ორგანიზაციული წარმონაქმნი, რომელიც არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს და იზიარებენ და ეთანხმებიან საზოგადოების მიზნებსა და ამოცანებს.