ფინანსური კომიტეტი

dl.beatsnoop.com-final-I0dcqoteFS

ფინანსური საკითხების კომიტეტი აკონტროლებს ასოციაციის ფინანსებს, ზედამხედველობას უწევს ასოციაციის საქმიანობას ფინანსების, შემოსავლების და ხარჯების მიზნობრივად გამოყენების ნაწილში.

ფინანსური საკითხების კომიტეტი წარმართავს ასოციაციის საქმიანობის ფინანსურ ნაწილს, მის ფუნქციებში შედის: ასოციაციის ფინანსების, ბალანსზე რიცხული ქონების მართვა და განკარგვა, ფინანსური გეგმების შედგენა, ბიუჯეტის დაპროექტება და მართვა, ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების განხორციელება, სხვა ფინანსური საკითხების მოგვარება.

ფინანსური საკითხების კომიტეტის თამჯდომარე