ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტი

dl.beatsnoop.com-final-I0dcqoteFS

ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტის მთავარი დანიშნულებაა ზედამხედველობა გაუწიოს გაერთიანების წევრთა მიერ პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვასა და შესრულებას;

ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტის მიზნები და ამოცანებია: ა) გაერთიანების წევრების ინფორმირებისა და დარღვევათა პრევენციისათვის პროფესიონალი მენეჯერების ეთიკის კოდექსის პრაქტიკული გამოყენების დოკუმენტების, პროექტების და პროგრამების შემუშავება; ბ) გამგეობის წევრების  ეთიკის კოდექსის დარღვევების შესახებ შემოსული საჩივრების (მომართვების, განცხადებების) დროული, ობიექტური განხილვა და შესაბამისი დისციპლინარული ღონისძიებების გატარება.